Powertron Cutting-edge technology

以最尖端技术引领电装电力模块的未来。

工业用

产品详细

Diode Module[工业用 UPS,电动机控制用]

400V, 600V, 1200V(75A ~ 300A)1-Pack & 2-Pack, SOT-227 Fast Recovery特性,耐电压优秀

详细说明

工业用 UPS,电动机控制用

400V, 600V, 1200V(75A ~ 300A)

1-Pack & 2-Pack, SOT-227

Fast Recovery特性,耐电压优秀